भारतीय दंड संहिता मराठी सूची

संपादकीय, 

कलम 1 - भारतीय दंड संहिता १८६० प्रकरण १ :प्रस्तावना 

 कलम १: कायद्योचे नाव आणि व्याप्ती 

 IPC कलम 2 कलम २ : भारतात केलेल्या अपराधाकरिता शिक्षा 

IPC कलम 3 - कलम ३ : भारताबाहेर केलेले परंतु भारतामध्ये विधि नुसार विचारणीय अपराधासाठी शिक्षा 

 IPC कलम 4 - कलम ४ : परकिय क्षेत्रातील (अतिरिक्त प्रादेशिक) गुन्ह्यास भारतीय दंड संहिता लागू असणे 

IPC कलम 5 कलम ५ : ठराविक कायद्यांवर या संहितेचा परिणाम होणार नाही 

IPC कलम 6 प्रकरण २ : सर्वसाधारण स्पष्टीकरणे : कलम ६ : संहितेमधील व्याख्या अपवाद लक्षात घेऊन वाचणे 

IPC कलम 7 - कलम ७ : स्पष्टीकरण- शब्दप्रयोगाचा अर्थ (एकदा समजवलेला अभिव्यक्ति किंवा पदाचा भाव) 

IPC कलम 8 - कलम ८ : लिंग 

 IPC कलम 9 कलम ९ : वचन 

 IPC कलम 10 - कलम १० : पुरुष-स्त्री 

 IPC कलम 11 कलम ११ : व्यक्ती (इसम) 

IPC कलम 12 कलम १२ : जनता (लोक) 

IPC कलम 13 - कलम १३ : राणी 

 IPC कलम 14 कलम १४: शासनाचा (सरकार) सेवक 

IPC कलम 15 कलम १५ : ब्रिटिश इंडिया 

IPC कलम 16 कलम १६ : भारत सरकार 

IPC कलम 17 कलम १७ : शासन 

IPC कलम 18 कलम १८ : भारत 

IPC कलम 19 कलम १९ : न्यायाधीश 

IPC कलम 20 कलम २० : न्यायालय 

IPC कलम 18 कलम १८ : भारत 

IPC कलम 19 - कलम १९ : न्यायाधीश 

IPC कलम 20 कलम २० : न्यायालय 

IPC कलम 21 कलम २१ : लोकसेवक 

IPC कलम 22 कलम २२ : जंगम मालमत्ता (संपत्ती) 

IPC कलम 23 कलम २३: गैरलाभ (सदोष अभिलाभ) 

IPC कलम 24 कलम २४ : अप्रामाणिकपणे 

IPC कलम 25 कलम २५ : कपटीपणाने (कपटपूर्वक) 

IPC कलम 26 कलम २६: समजण्यास कारण (विश्वास करण्यासाठी कारण) 

IPC कलम 27 - कलम २७ : पत्नी- कारकून (लिपिक)-चाकराच्या ताब्यातील मालमत्ता 

IPC कलम 28 कलम २८ : नकलीकरण (कूटकरण) 

IPC कलम 29 - कलम २९ : दस्तऐवज 

IPC कलम 30 - कलम २९अ: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 

IPC कलम 31 - कलम ३० : मूल्यावान रोखा (प्रतिभूति) 

IPC कलम 32 - कलम ३१ : मृत्युपत्र (विल)

IPC कलम 33 - कलम ३२ : कृती (कृतीचा निर्देश करणाऱ्या शब्दांच्या अंतर्गत अवैध अकृति (वर्ज करणे) यणे) 

IPC कलम 34 - कलम ३३ : कृती-अकृती (वर्ज करणे) 

IPC कलम 35 कलम ३४: समान उद्देश साध्य करण्याकरिता अधिक व्यक्तींनी केलेल्या कृती 

IPC कलम 36 कलम ३५: जेव्हा अशी कृती (कार्य) गुन्हेगारी जाणिवेने केली जाते तेव्हा 

IPC कलम 37 - कलम ३६ : अंशतः कृतीद्वारे आणि अंशतः अकृतीद्वारे घडवून आणलेला परिणाम 

IPC कलम 38 कलम ३७ : अपराधाला घटकभूत असलेल्या निरनिराळ्या कृतीपैकी एक कृती करुन सहकार्य करणे 

IPC कलम 39 - कलम ३८ : गुन्हेगारी कृतीत संबंधित इसम (व्यक्ति) निरनिराळ्या अपराधांबद्दल दोषी असू शकतील 

IPC कलम 40 - कलम ३९ : इच्छापूर्वक (स्वेच्छया) 

IPC कलम 41 कलम ४० : अपराध 

IPC कलम 42 कलम ४१ : विशेष कायदा 

IPC कलम 43 कलम ४२ : स्थानिक कायदा 

 IPC कलम 44 कलम ४३ : अवैध करण्यास विधित बद्ध असणे 

IPC कलम 45 - कलम ४४ : क्षती नुकसान 

IPC कलम 46 - कलम ४५ : जीवित (जीवन) 

IPC कलम 47 - कलम ४६ : मृत्यू 

IPC कलम 48 - कलम ४७ : प्राणी (जीवजन्तु) 

IPC कलम 49 कलम ४८ : जलयान 

IPC कलम 50 कलम ४९ वर्ष, महिना 

IPC कलम 51 कलम ५० : कलम 

IPC कलम 52 कलम ५१ : शपथ 

IPC कलम 53 - कलम ५२ : सद्भावपूर्वक 

IPC कलम 54 कलम ५२-अ : आसरा देणे (संश्रय) 

IPC कलम 55 प्रकरण ३ : शिक्षांविषयी : कलम ५३ : शिक्षा (दण्ड) 

IPC कलम 56 कलम ५३-अ  काळे पाणी (निर्वासन) या निर्देशाचा अर्थ लावणे 

IPC कलम 57 -कलम ५४  मृत्यूची शिक्षा सौम्य करणे 

IPC कलम 58 कलम ५५ : आजीव कारावासाची शिक्षा सौम्य करणे 

IPC कलम 59 कलम ५५-अ : योग्य ते शासन- समुचित शासन परिभाषा 

IPC कलम 60 - कलम ५६ : युरोपियन व अमेरिकन यांची शिक्षा वगळणे 

IPC कलम 61 - कलम ५७ : शिक्षेच्या मुदतींचे अंश (खंड / भाग) 

IPC कलम 62 धारा ५८ : काळ्या पाण्याची शिक्षा वगैरे वगळले 

IPC कलम 63 - कलम ५९ : (कारावासाऐवजी काळ्या पाण्याची शिक्षा)

IPC कलम 64 कलम ६० : शिक्षेच्या काही खटल्यांमध्ये शिक्षा संपूर्णत किंवा अंशतः सश्रम किंवा साधी 

IPC कलम 65 कलम ६१ : मालमत्तेच्या जप्तीचा आदेश 

IPC कलम 66 - कलम ६२ : मृत्यूची-काळ्या पाण्याची शिक्षा किंवा कारावासाची शिक्षा पात्र असलेल्या अपराध्यांबाबत मालमत्ता सरकारजमा करणे 

IPL कलम ७/- कलम ५३ : द्रव्यदडाचा रक्कम 

IPC कलम 68 कलम ६४ : द्रव्यदंड न भरण्याबद्दल कारावासाची शिक्षा 

IPC कलम 69 - कलम ६५: जेव्हा अपराध कारावास व द्रव्यदंड दोन्हींच्या शिक्षेस पात्र असेल तर द्रव्यदंड न भरल्यास कारावासाची मर्यादा 

IPC कलम 70 कलम ६६: द्रव्यदंड न भरल्यास कोणत्या वर्णनाची कारावासाची शिक्षा :

IPC कलम 71 - कलम ६७: फक्त (केवळ) दंडाची शिक्षा असलेला अपराध तेव्हा जर दंड भरला नाही, तर कारावास किती 

IPC कलम 72 कलम ६८ : द्रव्यदंड भरताच कारावास समाप्त होणे 

IPC कलम 73 कलम ६९ : द्रव्यदंडाचा प्रमाणशीर हिस्सा भरल्यास कारावासाची समाप्ती 

IPC कलम 74 कलम ७० : सहा वर्षाच्या आत दंडवसुली किंवा कारावासाच्या वेळी मृत्यूमुळे मालमत्ता मुक्त नाही 

IPC कलम 75 - कलम ७१ : अनेक अपराध मिळून बनलेल्या अपराधाबद्दलच्या शिक्षेची मर्यादा 

IPC कलम 76 कलम ७२ : अनेक अपराधांपैकी

IPC कलम 77 - कलम ७३ : एकान्त बंदिवास 

IPC कलम 78 - कलम ७४ : एकान्त बंदिवासाची मुदत 

IPC कलम 79 कलम ७५ : प्रकरण १२ किंवा १७ याखाली पूर्वी दोषसिद्धी (पूर्वशिक्षा) असता वाढीव शिक्षा 

IPC कलम 80 प्रकरण ४ : सर्वसाधारण अपवाद कलम ७६:कायद्याने बांधलेला परंतु चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य 

IPC कलम 81 कलम ७७ : न्यायिक काम करत असता न्यायाधीशाची कृती (कार्य) 

IPC कलम 82 कलम ७८ : न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाला धरून केलेली कृती 

IPC कलम 83 कलम ७९ : कायद्याचे समर्थन आहे परंतु वस्तुस्थितीच्या चूकभुलीमुळे केलेले कृत्य 

IPC कलम 84 - कलम ८० : कायदेशीर कृती करताना अपघात 

IPC कलम 85 - कलम ८१ : गुन्हेगारी उद्देश नसताना अन्य नुकसान होऊ नये म्हणून धोका पत्करून केलेले कृत्य

IPC कलम 86 कलम ८२ : सात वर्षे वयाखालील बालकाची कृती 

IPC कलम 87 कलम ८३ : सात वर्षांवरील व बारा वर्षांखालील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकाची कृती IPC कलम 88 कलम ८४  मनोविकल व्यक्तीची कृती 

IPC कलम 89 - कलम ८५: स्वतःच्या इच्छेविरूध्द नशा चढविल्यामुळे निर्णय घेण्यास असमर्थ अशा व्यक्तीची कृती 

IPC कलम 90 कलम ८६ : ज्यामध्ये विशिष्ट उद्देश किंवा जाणीव आवश्यक असते असा अपराध नशा चढलेल्या व्यक्तीने केल्यास 

IPC कलम 91 -कलम ८७ : जिच्यामुळे मृत्यू किंवा जबर दुखापत घडून यावी असा उद्देश नसतो - संभव नसतो अशी संमतीने केलेली कृती 

IPC कलम 92 -कलम ८८ : व्यक्तीच्या हितासाठी तिच्या संमतीने सद्भावपूर्वक केलेली कृती. मात्र मृत्यू घडवून आणण्याचा उद्देश नसताना केलेली कृती

IPC कलम 93 कलम ८९ : बालकाच्या किंवा भ्रमिष्ट व्यक्तीच्या हितासाठी पालकाने अगर पालकाच्या संमतीने सद्भावपूर्वक केलेली कृती 

IPC कलम 94 कलम ९० : संमती- भयापोटी- गैरसमजापोटी-भ्रमिष्ट व्यक्तीची- बालकाची संमती 

IPC कलम 95 कलम ९१ : अपाय होणारे स्वतंत्र गुन्हे हे अपवाद होत 

IPC कलम 96 - कलम ९२ : सद्भावपूर्वक व्यक्तीच्या हितासाठी संमतीशिवाय केलेली कृती 

IPC कलम 97 - कलम ९३ : सभ्दावपूर्वक केलेले निवेदन 

IPC कलम 98 - कलम ९४ : धमक्याद्वारे सक्ती करून कृती करावयास लावणे अशी कृती 

IPC कलम 99 कलम ९५ : अल्पसा अपाय करणारी कृती (कार्य) 

IPC कलम 100 कलम ९६ : खासगीरीत्या बचाव करण्याच्या ओघात केलेल्या कृती

IPC कलम 101 कलम ९७ : शरीराचा व मालमत्तेचा खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क

IPC कलम 102 कलम ९८ : मनोविकल इत्यादी इसमांच्या कृतीपासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क 

IPC कलम 103 -कलम ९९ :ज्यांच्यापासून खासगीरीत्या बचाव करण्याचा हक्क नाही त्याकृती

दिगंबर वाघ
कार्यकारी संपादक -९४०४४५३५८८